Jose Rizal Quotes In Tagalog and English

Martial Arts Novels Journalism
2022 Jun 02

Jose Rizalis the man who was an inspiration to the Philippine nationalist movement. He had excellent talent at writing, medicine, sketching, architecture, sociology and more. Jose Rizals full name is Jos Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda.

Rizal blessed with many talents he learned more than ten languages he was also good in martial arts and sports .

Noli Me Tangere is the Rizals first novel which is published in 1887. Noli Me Tanger means The Social Cancer which is based on Spanish rules in the Philippines.

As Rizal has amazing talent at writing, Rizal wants to dedicate something for his mother and He wrote a wonderful poem Mi Primera Inspiracion(My First Inspiration) it become very famous.

Below we shared some Jose Rizal quotes from his novels hope you will love to read.

Jose Rizal has a Proud On his Language Tagalog. He had believed to love own language and He gave his message to Philippines citizen From his novels which are written by him. Here we collected some great quotes from his novels.

Nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ang isang bayan ang kaniyang wika, napag-iingatan din nito ang katibayan ng kaniyang paglaya, katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kaniyang kasarinlan, upang mapanatili niya ang kaniyang sariling paraan ng pag-iisip. Ang wika ang pag-iisip ng bayan. Jose Rizal

Walang maitutugon ang wika sa tanong ng pag-ibig buhat sa isang sulyap na kumikislap o palihim. Sa halip, sumasagot ang ngiti, ang halik, o ang bugtonghininga.

Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makakarating sa paroroonan

Ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda.

Upang matawag na isang dakilang kritiko, wala nang hihigit pa sa pagpapamalas ng kawalang-kasiyahan sa lahat ng bagay.

Ang dalisay na hanging ito at ang mga batong itong napakalilinis ay mapupuno ng karbon, ng mga kahon at bariles, ng mga bunga ng sipag ng tao.

Quotes are collected from The novel El Filibusterismo written by jose Rizal.

Where are the young who must dedicate their roseate hours,their illusionsand enthusiasm to the good of the country? Where are theywho mustgenerously spill their blood to wash away so much shame, somany crimes, so much abomination? Pure and spotless must be the victimfor theholocaustto be acceptable. Where are you, you children whomust embodythe vigor of life that has fled from your veins, the purityof ideasthat has become in our minds and the fire of enthusiasm thathas goneout in our hearts? We await you, Oh youth! Come, we await you

Nawalan muli ng isang oras ang buhay ng bawat kabataan, saka isang bahagi ng kaniyang karangalan at paggalang sa sarili, at kapalit ang paglaki sa kalooban ng panghihina ng loob, ng paglalaho ng hilig sa pag-aaral, at pagdaramdam sa loob ng dibdib.

Nasa isip ng lahat na ang gobyerno, bilang isang institusyong likha ng tao, ay nangangailangan ng tulong ng lahat, nangangailangan ito ng magpapakita at magpapaalam sa mga tunay na pangyayari.

Pinag-uusapan siya ng lahat dahil mayaman Bumabalik ang mga sundalo mula sa mga kampanya, may sakit at sugatan, ngunit walang dumadalaw sa kanila!

Ano sa makatwid ang isang Unibersidad? Isang institusyon para hindi matuto? Nagtitipon-tipon ba ang ilang tao sa ngalan ng kaalaman at pagtuturo para hadlangang matuto ang iba?

Mga mamamayan din ang mga bumubuo ng gobyerno at sila ang higit na nakapag-aral.

Ngunit tulad po ng ibang tao, nagkakamali kaya hindi dapat maging bingi sa kuro-kuro ng iba

Napakatamis ng tubig at naiinom, bagaman lumulunod sa alak at serbesa at pumapatay sa apoy. Nagiging singaw ito kapag pinainitan; kapag naligalig, nagiging karagatan na minsan nang pumuksa sa sangkatauhan at yumanig sa dibdib ng mundo.

Kapag may mga uban na po akong tulad ng sa inyo at ginugunita ang nakaraan at makita kong gumawa ako alang-alang sa sarili lamang, hindi ginhawa ang magagawat nararapat gawin ukol sa bayang nagbigay sa akin ng lahat, ukol sa mga mamamayang tumutulong sa aking mabuhay, kapag nagkagayon po, magiging tinik sa akin ang bawat uban, at sa halip na ikaliwalhati koy dapat kong ikahiya.

The youth is the hope of our future.

History does not record in its annals any lasting domination exercised by one people over another, of different race, of diverse usages and customs, of opposite and divergent ideals. One of the two had to yield and succumb.

The Filipino embraces civilization and lives and thrives in every clime, in contact with every people.

He who does not love his own language is worse than an animal and smelly fish.

As God has not made anything useless in this world, as all beings fulfill obligations or a role in the sublime drama of Creation, I cannot exempt from this duty, and small though it be, I too have a mission to fill, as for example: alleviating the sufferings of my fellowmen. -Jose rizal

Whilea peoplepreserves its language; it preserves the marks of liberty.

Perhaps the great American Republic, whose interests lie in the Pacific and who has no hand in the spoliation of Africa, may someday dream of foreign possession.

Routine is a declivity down which many governments slide, and routine says that freedom of the press is dangerous

Where are the young who must dedicate their roseate hours, their illusions and enthusiasm to the good of the country? Where are they who must generously spill their blood to wash away so much shame, so many crimes, so much abomination? Pure and spotless must be the victim for the Holocaust to be acceptable. Where are you, you children who must embody the vigor of life that has fled from your veins, the purity of ideas that has become in our minds and the fire of enthusiasm that has gone out in our hearts? We await you, Oh youth! Come, we await you

So these are some Jose Rizal quotes on education, freedom, on own language, and for youths. If you like, please do share 🙂